Sverigedemokraterna i Hedemora | Sida 6

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hedemora

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Jenny Nordahl

Ordförande

Tel: 070-7711950

 • Valresultat 2006

  Av Admin den 27 januari, 2009
  0
  0

  Kommunalvalet resulterade i 171 röster (1,91%) som gav ett mandat i fullmäktige. Sverigedemokraterna saknar ledamot för uppdraget i fullmäktige. Valet till riksdagen gav 284 röster eller 3,09%.

  Resultat från vallokalerna i Hedemora kommun(riksdagsvalet):

  5,11% Vikmanshyttan
  3,87% Garpenberg
  3,85% Hedemora SV
  3,00% Hedemora NÖ
  2,78% Hedemora SÖ
  2,58% Långshyttan
  2,57% Hedemora NV
  2,40% Husby

 • Partistöd

  Av Admin den 5 januari, 2009
  0
  0

  Valresultat i Hedemora år 2006:

  • Kommunalvalet: 1,91%
  • Riksdagen: 3,08%

  Valet år 2006 gav Sverigedemokraterna ett mandat i Hedemora kommunfullmäktige, ett mandat som emellertid står obesatt. Förklaringen till detta beror på att inga medlemmar nominerades för att kandidera till ett förtroendeuppdrag, och att det därmed saknades en officiell valbar lista till kommunalvalet i Hedemora.

  Valframgången för Sverigedemokraterna i Hedemora innebär också att det finns ett växande intresse för partiet, och en önskan hos alltfler kommuninnevånare av att se partiet representerat inom kommunens organisation: kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

  Sverigedemokraterna, distrikt Dalarna-Västmanland, har under hösten år 2008 tillställt kommunstyrelsen i Hedemora en begäran om utbetalning av partipolitiskt stöd. Kommunstyrelsen har gett avslag, och de motiverar beslutet med att partipolitiskt stöd endast utbetalas om ett parti är aktivt inom kommunen.

  Sverigedemokraternas begäran om utbetalning av partistöd motiveras med att:

  • Enligt kommunallagen skall samtliga medborgare i en kommun behandlas likvärdigt

  • Den representativa demokratin har givit ett utslag som innebär att man önskar se Sverigedemokraternas partipolitik framförd inom Hedemora kommun.

  • Genom att neka partiet ett partistöd så kränks inte bara partiet utan även en stor del av kommunen innevånare

  • Sverigedemokraterna har medlemmar inom Hedemora kommun, flera av dessa vill jobba aktivt för partiet

  • Det partipolitiska stödet syftar till att värna den representativa demokratin och att underlätta för medborgarna att bedriva och bygga upp partipolitisk verksamhet

  • Ett uteblivet partistöd innebär att det råder ett demokratiskt underskott.

 • Insändare publicerad i Avesta Tidning

  Av Admin den 15 december, 2008
  0
  0

  Vi vill härmed bemöta artikeln på ledarsidan i AT den 10 oktober angående SD: s påstådda främlingsfientlighet och att partiet skulle skapa motsättningar i Samhället genom att försvåra en integration!

  Politikerna har sviket det svenska folket genom att ensidigt proklamera Sverige som en mångkulturell nation (prop. 1997/98:16). Mångkulturen i kombination med massinvandring från länder som icke bygger på den västerländska värdegrunden utgör ett allvarligt hot mot den svenska identiteten och vår kulturella särart. Sverigedemokraterna har all rätt att hävda den svenska majoritetsbefolkningens intressen som bygger på en gemensam historia och en kulturell särart som format något viktigt nämligen vår identitet. Vår politik är också förenlig med religionsfrihet och medborgerliga fri- och rättigheter.

  En invandring innebär alltid en form av kostnader för värdnationen: kulturella, sociala och ekonomiska. Dessutom så finns det värden som vi aldrig kan kompromissa om!

  Genom en stor invandring, från den tredje världen, till vårt relativt glesbefolkade land så kommer demografin att förskjutas på ett sådant vis att vi som nu tillhör majoritetsbefolkningen kommer att hamna i minoritetsställing inom mindre än en generation. Den invandringspolitik som bedrives nu, gör att en rad frågor måste ställas. Hur kommer det svenska samhället att utvecklas om den muslimska befolkningen ökar drastiskt så att den kommer att utgöra 25 % eller mera av den totala befolkningen? Hur kan det sekulariserade samhället upprätthållas då muslimerna tillåts att bära heltäckande slöja vid skolor och offentliga institutioner? Det hela resulterar naturligtvis i svåra kulturkrockar där vi hela tiden tvingas ge upp vår identitet och kulturella särart som utvecklats över flera generationer!

  En berättigad fråga är också varför Sverige skall ta emot en så stor andel immigranter ifrån Mellan Östern, rimligt vore att de rika arabstaterna tog ett ekonomiskt ansvar för asylsökande med rötter i den muslimska värden. Det är orimligt att Sverige och västvärlden skall ta emot ett stort befolkningstillskott från den muslimska värden! En stor icke västerländsk befolkning, i Sverige, kommer att innebära praktiska svårigheter för arbetsgivare när de tvingas till att anpassa arbetsplatser till kraven från en allt mäktigare muslimsk befolkning som kommer att hävda sina rättigheter på bekostnad av den övriga befolkningen. Detta gör att Sveriges ekonomiska komparativa fördelar går förlorade. Därför förespråkar Sverigedemokraterna en restriktiv invandringspolitik som skall bygga på assimileringsprincipen.

  Anita Matsson

 • Nyliberalismen innebär en katastrof

  Av Admin den 3 december, 2008
  0
  0

  En betydande del av flyktingproblematiken kan förklaras med u-ländernas relativa fattigdom.Denna fattigdom förstärks av en rådande ekonomisk åskådning som bygger på nyliberalismen och globalisering. De industrialiserade länderna, i den rika delen av världen, tillämpar en politik som i mera eller mindre grad har anpassats till denna värdegrund.

  Den pågående globaliseringen, med avregleringar av marknaderna, förstärker de underliggande orsakerna till u-ländernas fattigdom. Problemen för u-länderna är framför allt följande faktorer:

  • naturtillgångarna: olja, strategiska mineraler etc., kontrolleras ofta av multinationella storföretag.
  • demografin: hög nativitet.
  • konjunkturkänslighet: ensidigt beroende av prisernas fluktuationer på de internationella råvarumarknaderna.
  • miljöförstöring: rovdrift av naturresurser och att flera u-länder blivit dumpningsplats av sopor från i-länderna.
  • Den internationella finanskrisen

  U-länderna är utlämnade till de multinationella företagen, vilka agerar inom ramen för en global spekulationsekonomi. Det medför att lokala ekonomier och samhällen slås sönder, vilket också leder till norm och kultur upplösning. Den nyliberala ideologin ger upphov till att det skapas motsättningar, och uppkomsten av en rotlös och identitetslös befolkning som endast blir konsumenter i en amerikaniserad Coca Cola kultur.

  Lösningen på u-ländernas fattigdom ligger definitivt inte i att de utvecklade länderna skall mottaga ett växande befolkningsöverskott ifrån den tredje världens länder. Detta synsätt delades av den tidigare socialdemokratiska regeringen under Ingvar Karlsson (prop.1990/91:195).

  Innebär då den västerländska utvecklingsmodellen ett alternativ för u-länderna? Indien och Kina har tagit viktiga steg för att minska det teknologiska beroendet av i-länderna. Situationen måste under alla omständigheter stabiliseras i u-länderna. Detta bör ske genom att:

  • ekonomisk utveckling anpassas till lokala förutsättningar
  • naturtillgångarna bör stå under nationell kontroll
  • internationell ekonomisk hjälp liknande Marshall hjälpen erbjuds u-länderna.

  En reglerad social marknadsekonomi, inom ramen för en internationell ekonomi, med förvaltarskaps ansvar och lokalförankring är ett alternativ till nyliberalismen och dess extrema förespråkande av globalisering. Det är också viktigt att skydda jordbrukssektorn, statliga subventioner är en viktig del för att kunna upprätthålla en beredskap för framtida kriser, livsmedelsbrist.

  Lars E. Gustafsson

 • EU, Lissabonfördraget och det demokratiska underskottet

  Av Admin den 3 december, 2008
  0
  0

  Riksdagens godkännande av Lissabonfördraget belyser i hög grad ett allvarligt demokratiskt underskott. De 249 ledamöter som röstade för Lissabonfördraget är att betrakta som okunniga och arroganta då de ignorerar såväl svensk grundlag som faktumet att fördraget redan har fallit då Irland tidigare i år, den 13 juni, genom folkomröstning klart och entydigt sagt nej. Irland var genom sin grundlag tvingade att anordna en folkomröstning. Tjeckien har som en konsekvens deklarerat att utan enhällighet inget Lissabonfördrag. Riksdagens godkännande av Lissabonfördraget strider också mot svensk grundlag. För ett godkännande så skulle det krävas en beslutande folkomröstning, alternativt två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval.

  Lissabonfördraget tillkom väldigt hastigt och är ett resultat av att det tidigare förslaget till EU författning, grundlag, underkändes genom folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna år 2005. Lissabonfördraget innebär, i jämförelse med det förslag som förkastades år 2005, endast kosmetiska förändringar i fördragstexten. Gemensamt för de förslag till EU författningar som lyftes fram är att samtliga syftar till att upplösa Europas nationalstater och i förlängningen ersätta dessa med ett Europas Förenta Stater. Lissabonfördragets överstatlighet innebär nu konkret att de olika nationalstaterna i Europa förlorar sin självständighet, och att därmed så kommer såväl det svenska folket samt övriga folk i Europa att gradvis berövas ett demokratiskt inflytande över samhället. Den Europeiska Unionen vilar verkligen på svag grund, den tar endast hänsyn till en ideologi som baseras på globalisering och den nyliberala agendan om den fria marknaden där kvalitativa värden som kultur och folkstyre väger lätt.

  EU har i hög grad utvecklats till att bli en koloss på lerfötter, hela projektet innebär nu att beslut fattas över huvudena på de europeiska folken i deras respektive länder. Uppenbart är att EU projektet drives av inflytelserika grupper: multinationella företag, lobbyister etc. Därmed så blir den s.k. Europeiska Unionen att sakna en demokratisk förankring; avståndet mellan de styrande och folket blir allt större, vilket nu innebär att grunden lagts för söndring.

  Anita Matsson
  Lars E. Gustafsson